0905 561 832 Trenčín a okolie advokat@suchanova.sk
Rodič dieťaťa sa často môže dostať nie svojou vinou do situácie, keď mu druhý rodič neprispieva na výživu ich spoločného maloletého dieťaťa dobrovoľne, napriek tomu, že je to zákonná povinnosť každého rodiča.
V danej situácii nie je z právneho hľadiska podstatné, či ide o rodičov dieťaťa, ktorí sú manželmi alebo ide len o partnerov bez uzavretia manželstva. Taktiež nie je dôležitá skutočnosť, či rodičia dieťaťa bývajú v spoločnej domácnosti alebo žijú oddelene. Najpodstatnejšou je však tá právna skutočnosť, že jeden z rodičov sa stará o maloleté dieťa a druhý rodič si neplní svoju zákonom danú vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu vôbec alebo len čiastočne, resp. v takej časti, ktorá nepostačuje pokryť skutočné potreby dieťaťa.
Ak nastane niektorá z vyššie uvedených situácií, je na mieste, aby sa ten rodič, ktorý sa o dieťa stará a vyživuje ho, návrhom na príslušný súd domáhal určiť vyživovaciu povinnosť.
V prípade, ak aj už existuje súdom určené výživné na maloleté dieťa z minulosti, dochádza k tomu, že dieťa rastie, dospieva a s tým sú spojené jeho vyššie nároky a potreby. Inými slovami dieťa najmä nástupom do materskej školy, do školského kolektívu, na strednú školu a pod., má stále vyššie potreby na výživu, ošatenie, školské potreby, osobné potreby, záujmovú činnosť ai., s čím vyvstane potreba zvýšenia súdom určenej výšky výživného na vyššiu sumu. V týchto prípadoch je na mieste podanie návrhu na súd za účelom zvýšenia výživného na sumu, ktorá bude adekvátna skutočným potrebám dieťaťa a majetkovým a finančným pomerom povinného rodiča.