0905 561 832 Trenčín a okolie advokat@suchanova.sk

Nezhoda rodičov maloletého dieťaťa

V prípade, že dôjde k zásadnej nezhode rodičov ohľadom úpravy ich práv alebo povinností k maloletému dieťaťu, je potrebné to riešiť. Najčastejšie ide o prípady určenia alebo zvýšenia vyživovacej povinnosti, úpravy stretávania jedného z rodičov s dieťaťom, rozšírenie úpravy styku s dieťaťom, zmena mena alebo priezviska dieťaťa, vycestovanie do zahraničia s dieťaťom a podobne.

Ide o podstatné otázky a to nielen v živote rodiča, ale najmä otázky, ktoré sa zásadným spôsobom dotýkajú najmä kvality života samotného dieťaťa. Pri hľadaní riešení pri niektorom z vyššie uvedených problémov, Vám viem odborne poradiť, zastúpiť Vás, Vaše záujmy v súdnom konaní, spísať kvalifikované podanie, na základe ktorého sa nezhoda rodičov dá riešiť.

Náhrada škody

Vo svojej odbornej praxi sa často stretávam s tým, že bola spôsobená škoda rôzneho charakteru na majetku ľudí a títo sa ako poškodení nevedia domôcť dobrovoľnej náhrady škody od osoby, ktorá škodu zavinene spôsobila, resp. od poisťovne škodcu, ktorá by mala byť garantom krytia náhrady škody svojho klienta.
Realita je však v mnohých prípadoch iná a poškodený sa veľa krát dostane do situácie, že je donútený sa finančne spolupodieľať na škode, pričom túto nespôsobil ani nezapríčinil. Jedná sa najmä o prípady dopravných nehôd a následnej opravy poškodeného motorového vozidla. Uvedenú právnu situáciu je však možné riešiť aj tak, aby poškodená osoba nebola vznikom škodovej udalosti finančne postihnutá a to je návrh na súd o náhradu škody, pričom sa vyčísluje a žiada škoda skutočná, t.j. reálne vzniknutá, prípadne ušlý zisk..

Výživné na maloleté dieťa

Rodič dieťaťa sa často môže dostať nie svojou vinou do situácie, keď mu druhý rodič neprispieva na výživu ich spoločného maloletého dieťaťa dobrovoľne, napriek tomu, že je to zákonná povinnosť každého rodiča.
V danej situácii nie je z právneho hľadiska podstatné, či ide o rodičov dieťaťa, ktorí sú manželmi alebo ide len o partnerov bez uzavretia manželstva. Taktiež nie je dôležitá skutočnosť, či rodičia dieťaťa bývajú v spoločnej domácnosti alebo žijú oddelene. Najpodstatnejšou je však tá právna skutočnosť, že jeden z rodičov sa stará o maloleté dieťa a druhý rodič si neplní svoju zákonom danú vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu vôbec alebo len čiastočne, resp. v takej časti, ktorá nepostačuje pokryť skutočné potreby dieťaťa.
Ak nastane niektorá z vyššie uvedených situácií, je na mieste, aby sa ten rodič, ktorý sa o dieťa stará a vyživuje ho, návrhom na príslušný súd domáhal určiť vyživovaciu povinnosť.
V prípade, ak aj už existuje súdom určené výživné na maloleté dieťa z minulosti, dochádza k tomu, že dieťa rastie, dospieva a s tým sú spojené jeho vyššie nároky a potreby. Inými slovami dieťa najmä nástupom do materskej školy, do školského kolektívu, na strednú školu a pod., má stále vyššie potreby na výživu, ošatenie, školské potreby, osobné potreby, záujmovú činnosť ai., s čím vyvstane potreba zvýšenia súdom určenej výšky výživného na vyššiu sumu. V týchto prípadoch je na mieste podanie návrhu na súd za účelom zvýšenia výživného na sumu, ktorá bude adekvátna skutočným potrebám dieťaťa a majetkovým a finančným pomerom povinného rodiča.

Rozvod

ROZVOD

Štatisticky sa dlhodobo rozvodovosť na Slovensku pohybuje okolo cca 33%, t.j. takmer každé tretie manželstvo. Z mnohých z týchto manželstiev pochádza maloleté dieťa, resp. deti, ktoré sú v prípade rozvodu rodičov vždy súčasťou tohto rozvodového procesu. Nakoľko ide o kolíziu záujmov zákonného zástupcu dieťaťa- rodiča a samotného dieťaťa, má maloleté dieťa ustanovené v tomto konaní kolízneho opatrovníka, t.j. pracovníčka príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri rozvode je potrebné, aby súd upravil najmä nasledovné právne skutočnosti:

  • ktorému z rodičov sa na čas po rozvode dieťa zverí do osobnej starostlivosti,
  • ktorý z rodičov, resp. obaja rodičia bude dieťa ďalej zastupovať a spravovať jeho majetok,
  • koľko bude rodič, ktorému sa dieťa nezverilo do osobnej starostlivosti povinný mesačne prispievať na výživu dieťaťa,
  • taktiež, ak to rodičia pri rozvodovom konaní žiadajú, súd tiež upraví právo styku s dieťaťom toho rodiča, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Jedná sa o presné časové intervaly, kedy má rodič právo stretávať sa so svojim dieťaťom, pričom je zákonná možnosť stanoviť tieto intervaly osobitne pre obdobie bežného kalendárneho roka a špeciálny režim pre obdobie sviatkov a prázdnin v roku,
  • prichádza do úvahy aj úprava súdom ohľadom striedavej osobnej starostlivosti o maloleté dieťa, kde je dieťa striedavo v starostlivosti jedného a druhého rodiča v určených, resp. dohodnutých časových intervaloch,
  • taktiež je možnosť upraviť tvorbu úspor pre maloleté dieťa ako časť platenia výživného, pričom finančné prostriedky stanovené súdom sa v mesačných intervaloch ukladajú na účet dieťaťa až do jeho plnoletosti a rodičia do plnoletosti nemôžu s uvedeným účtom svojvoľne nakladať bez súhlasu súdu,
  • taktiež právnym inštitútom, ktorý prichádza pri rozvode do úvahy je rodičovská dohoda schválená súdom. Táto sa týka práve  úpravy práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, ktorá má svoje právne aj faktické opodstatnenie a výhody pre účastníkov tejto dohody, t.j. rodičov dieťaťa kao je možnosť  rýchlejšieho skončenia súdneho konania bez zdĺhavého dokazovania, možnosť rýchlejšej právoplatnosti súdneho rozhodnutia ako aj skrátená forma rozsudku súdu.

Aj keď je rozvodové súdne konanie spravidla nepríjemnou skúsenosťou a zaťažujúcou životnou etapu pre jeho účastníkov, je možné ho zvládnuť dôstojne a s možnosťou úpravy vyhovujúcich práv a povinností rodiča k maloletému dieťaťa na čas po rozvode.