0905 561 832 Trenčín a okolie advokat@suchanova.sk

Vo svojej odbornej praxi sa často stretávam s tým, že bola spôsobená škoda rôzneho charakteru na majetku ľudí a títo sa ako poškodení nevedia domôcť dobrovoľnej náhrady škody od osoby, ktorá škodu zavinene spôsobila, resp. od poisťovne škodcu, ktorá by mala byť garantom krytia náhrady škody svojho klienta.
Realita je však v mnohých prípadoch iná a poškodený sa veľa krát dostane do situácie, že je donútený sa finančne spolupodieľať na škode, pričom túto nespôsobil ani nezapríčinil. Jedná sa najmä o prípady dopravných nehôd a následnej opravy poškodeného motorového vozidla. Uvedenú právnu situáciu je však možné riešiť aj tak, aby poškodená osoba nebola vznikom škodovej udalosti finančne postihnutá a to je návrh na súd o náhradu škody, pričom sa vyčísluje a žiada škoda skutočná, t.j. reálne vzniknutá, prípadne ušlý zisk..