0905 561 832 Trenčín a okolie advokat@suchanova.sk

ROZVOD

Štatisticky sa dlhodobo rozvodovosť na Slovensku pohybuje okolo cca 33%, t.j. takmer každé tretie manželstvo. Z mnohých z týchto manželstiev pochádza maloleté dieťa, resp. deti, ktoré sú v prípade rozvodu rodičov vždy súčasťou tohto rozvodového procesu. Nakoľko ide o kolíziu záujmov zákonného zástupcu dieťaťa- rodiča a samotného dieťaťa, má maloleté dieťa ustanovené v tomto konaní kolízneho opatrovníka, t.j. pracovníčka príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri rozvode je potrebné, aby súd upravil najmä nasledovné právne skutočnosti:

  • ktorému z rodičov sa na čas po rozvode dieťa zverí do osobnej starostlivosti,
  • ktorý z rodičov, resp. obaja rodičia bude dieťa ďalej zastupovať a spravovať jeho majetok,
  • koľko bude rodič, ktorému sa dieťa nezverilo do osobnej starostlivosti povinný mesačne prispievať na výživu dieťaťa,
  • taktiež, ak to rodičia pri rozvodovom konaní žiadajú, súd tiež upraví právo styku s dieťaťom toho rodiča, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Jedná sa o presné časové intervaly, kedy má rodič právo stretávať sa so svojim dieťaťom, pričom je zákonná možnosť stanoviť tieto intervaly osobitne pre obdobie bežného kalendárneho roka a špeciálny režim pre obdobie sviatkov a prázdnin v roku,
  • prichádza do úvahy aj úprava súdom ohľadom striedavej osobnej starostlivosti o maloleté dieťa, kde je dieťa striedavo v starostlivosti jedného a druhého rodiča v určených, resp. dohodnutých časových intervaloch,
  • taktiež je možnosť upraviť tvorbu úspor pre maloleté dieťa ako časť platenia výživného, pričom finančné prostriedky stanovené súdom sa v mesačných intervaloch ukladajú na účet dieťaťa až do jeho plnoletosti a rodičia do plnoletosti nemôžu s uvedeným účtom svojvoľne nakladať bez súhlasu súdu,
  • taktiež právnym inštitútom, ktorý prichádza pri rozvode do úvahy je rodičovská dohoda schválená súdom. Táto sa týka práve  úpravy práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, ktorá má svoje právne aj faktické opodstatnenie a výhody pre účastníkov tejto dohody, t.j. rodičov dieťaťa kao je možnosť  rýchlejšieho skončenia súdneho konania bez zdĺhavého dokazovania, možnosť rýchlejšej právoplatnosti súdneho rozhodnutia ako aj skrátená forma rozsudku súdu.

Aj keď je rozvodové súdne konanie spravidla nepríjemnou skúsenosťou a zaťažujúcou životnou etapu pre jeho účastníkov, je možné ho zvládnuť dôstojne a s možnosťou úpravy vyhovujúcich práv a povinností rodiča k maloletému dieťaťa na čas po rozvode.